top of page

CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Công dân toàn cầu là ý tưởng rằng mọi người là một phần của cộng đồng thế giới và hành động của họ đóng góp vào việc xây dựng các giá trị và thực tiễn của thế giới. Trong bối cảnh này, Giáo dục Quốc tịch Toàn cầu (“GCE”) mang tới một hình thức học tập nhằm thu hút và giáo dục học sinh trong các dự án giải quyết các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế và môi trường toàn cầu.

 

Thông qua GCE, học sinh sẽ phát triển ý thức toàn cầu của họ, chính là sự hiểu biết đạo đức và nhân cách của họ về các vấn đề toàn cầu, cũng như năng lực hội nhập của họ, đó là những kỹ năng giúp sinh viên cạnh tranh và tham gia vào thị trường toàn cầu.

Nội dung Khóa học

tgc icons-10.png

KÌ 1

(Tháng 9/2018 - 11/2018)

Mục tiêu phát triển

bền vững - Con người

 • Tầm quan trọng của các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đối với sự phát triển xã hội Việt Nam

 • Thấu hiểu tầm quan trọng của các hoạt động xã hội

 • Rèn luyện kĩ năng giao tiếp và tư duy phản biện

tgc icons-60.png

KÌ 2

(Tháng 12/2018 - 2/2019)

Dự án Công dân Toàn cầu - Dự án xã hội

 • Phát triển ý tưởng về một dự án hướng tới một trong các mục tiêu phát triển bền vững

 • Xác định vấn đề và xây dựng giải pháp

 • Phân tích vấn đề và giải pháp từ nhiều góc nhìn

sustainability.png

KÌ 3

(Tháng 3/2019 - 5/2019)

Mục tiêu phát triển

bền vững - Hành tinh

 

 • Tầm quan trọng cả các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan tới sự phát triển kinh tế và môi trường VIệt Nam

 • Xây dựng các kĩ năng giao tiếp và diễn thuyết

tgc icons (transparent bg)-37.png

KÌ 4

(Tháng 6/2019 - 8/2019)

Dự án Công dân Toàn cầu - Khởi nghiệp xã hội

 • Khám phá khái niệm doanh nghiệp xã hội

 • Xác định ác vấn đề xã hội dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững

 • Xây dựng ý tưởng doanh nghiệp

 • Phát triển mô hình doanh nghiệp với ảnh hưởng xã hội tích cực

Huấn Luyện Viên

bottom of page