top of page
TERMS & CONDITIONS / ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

By enrolling into programs offered through CONG TY TNHH THE GLOBAL CITIZEN (VIETNAM) (herein referred to as “The Global Citizen Vietnam”) and its partners, the applicant and parent acknowledge and agree to our Terms and Conditions as specified below:

 

Bằng việc đăng ký học các chương trình của CÔNG TY TNHH THE GLOBAL CITIZEN (VIETNAM) (sau đây gọi là “The Global Citizen Vietnam”) và các đối tác của chúng tôi, học viên và phụ huynh xác nhận hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện như sau:

 

Enrolment / Ghi danh vào khoá học

 • Enrolment will be on a first come first serve basis. The Global Citizen Vietnam reserves the right to release a student’s enrolment or class placement if payment is not received in full by the indicated due date or as specified in any invoice furnished.

Những học viên đăng ký sớm sẽ được ưu tiên ghi danh trước. The Global Citizen Vietnam có quyền chấm dứt việc ghi danh của học sinh hay sắp xếp lớp học trong trường hợp học sinh không thanh toán học phí đầy đủ và đúng hạn hoặc không tuân theo quy định đã được ghi trên hóa đơn.

 • The Global Citizen Vietnam reserves the right to change the class instructor for courses or individual private lessons as deemed appropriate or necessary. The Global Citizen Vietnam is not required to provide prior notice for any such arrangements, but will in good faith, endeavour to keep students, parents and other clients informed of such changes where reasonable possible.

The Global Citizen Vietnam có quyền thay đổi giáo viên cho các khóa học hoặc các lớp học phù hợp khi cần thiết. The Global Citizen Vietnam sẽ không phải cung cấp bất kì thông báo trước nào, nhưng sẽ cố gắng cập nhật tới học sinh, phụ huynh và các khách hàng các thông tin về những thay đổi sớm nhất có thể.

 • The Global Citizen Vietnam reserves the right to discontinue a student’s enrolment at any time due to non-payment of fees in part, or in full, disruptive behaviour during classes or any negative impact on other students’ learning.

The Global Citizen Vietnam có quyền chấm dứt việc ghi danh của học viên bất cứ lúc nào do không thanh toán một phần hay toàn bộ học phí, do các hành vi gây rối trong lớp học hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào đến việc học của học viên khác.

 

Payment/ Thanh toán

 • Students must settle all course fees before attending class. The Global Citizen Vietnam reserves the right to withdraw or preclude the student from attending class if student has not settled the course fee.

Học viên phải thanh toán tất cả học phí trước khi lớp bắt đầu. The Global Citizen Vietnam có quyền không nhận học viên trong trường hợp học viên chưa thanh toán xong học phí.

 • All course payments are non-refundable once the student’s placement has been confirmed.

Học phí sẽ không hoàn trả lại sau khi học viên đã được xếp lớp.

 • Late payments received after the indicated due date will be subject to a penalty fee. Penalty fee arrangements will be as follows and will be strictly adhered to:

Các trường hợp thanh toán học phí trễ sau hạn chót đã được thông báo sẽ chịu khoản phí phạt. Điều này áp dụng đối với tất cả các chương trình. Các khoản phí phạt như sau:

  • 10% penalty charge will be applied for outstanding fees after one week of due date

Phí phạt 10% trên các khoản phí chưa hoàn thành sau 1 tháng từ hạn chót được thông báo

  • 15% penalty charge will be applied for outstanding fees after two weeks of due date

Phí phạt 15% trên các khoản phí chưa hoàn thành sau 3 tháng từ hạn chót được thông báo

 

Refund Policy/ Chính sách Hoàn tiền

 • The Global Citizen Vietnam maintains a strict no refund policy unless (a) the camp needs to be cancelled by The Global Citizen Vietnam or (b) if a camp which has commended is discontinued.

The Global Citizen Vietnam duy trì nghiêm ngặt chính sách không hoàn lại tiền trừ khi (a) khóa học phải được hủy bỏ bởi The Global Citizen Vietnam hoặc (b) nếu một khóa học đã bắt đầu nhưng phải chấm dứt.

 

Refund Procedures/ Quy trình Hoàn tiền

 • In instances where a refund is applicable, The Global Citizen Vietnam will inform the parent or student of the refund arrangements to be made either by phone or in writing via email, letter of fax.

Trong trường hợp có thể hoàn tiền, The Global Citizen Vietnam sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học viên về các bước thu xếp hoàn trả qua điện thoại hoặc bằng văn bản (email, thư hoặc fax).

 • The Global Citizen Vietnam will refund a course in accordance with the above policies and issue a refund receipt to the parent or student who is required to acknowledge receipt of the refunded amount.

The Global Citizen Vietnam sẽ hoàn trả học phí theo các chính sách trên, và sẽ cấp biên nhận hoàn tiền cho phụ huynh và học sinh. Phụ huynh và học sinh có trách nhiệm xác nhận lại với The Global Citizen Vietnam sau khi nhận học phí hoàn trả.

 • All refunds will be paid in either cash or bank transfer.

Tất cả các khoản hoàn tiền sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản.

 

Expulsion and Disciplinary Matters/ Buộc thôi học và những vẫn đề liên quan đến kỷ luật

 

 • The Global Citizen Vietnam reserves the right to expel any student due to misconduct and inappropriate behaviour such as smoking on premises, drinking, drug consumption, vandalism, mischief and/or theft etc. The Global Citizen Vietnam also reserves the right to discipline or expel any student who breaks the rules of the centre, or who, in the opinion of the Management, is guilty of misconduct prejudicial to the interests of the Company, the centre and its students.

The Global Citizen Vietnam có quyền cho thôi học bất kỳ học sinh nào có hành vi sai trái, không thích hợp như hút thuốc tại chỗ, uống rượu, tiêu thụ ma túy, phá hoại, nghịch ngợm và/hoặc trộm cắp..v.v.. Công ty cũng có quyền đưa ra hình thức kỷ luật hoặc đuổi học bất kì học sinh nào phá vỡ nội quy của trung tâm hoặc, theo quan điểm của Quản lý, là có hành vi gây tổn hại tới lợi ích của công ty, trung tâm và các học sinh khác.

 • In such instances, no refund or credit will be provided to the student.

Trong những trường hợp như vậy, học sinh sẽ không được hoàn lại học phí và các tín chỉ học dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Others/ Các điều khoản khác

 • Parents and students agree not to reproduce, distribute or show to any other person, in whole or in part, any of the course materials, lesson notes, assessments and tests (if any) distributed by The Global Citizen Vietnam without prior written consent.

Phụ huynh và học sinh đồng ý sẽ không sao chép, phát tán, hoặc để lộ bất kỳ giáo án, bài giảng hay bài kiểm tra nào của The Global Citizen Vietnam, dù một phần hay toàn bộ, khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của The Global Citizen Vietnam.

 • Parents and students are also not permitted to solicit or make private arrangements for classes with instructors employed by The Global Citizen Vietnam.

Phụ huynh và học sinh không được đưa ra yêu cầu hoặc sắp xếp lớp riêng với các giảng viên của The Global Citizen Vietnam.

 • Photographs and videos may be taken occasionally during the course, with the permission of the instructor. Students likewise agree to be photographed or taped. The Global Citizen Vietnam reserve all rights to such images and footages.

Học viên có thể chụp ảnh hoặc quay video lớp học, dưới sự cho phép của giảng viên. Học viên cũng đồng ý xuất hiện trên hình ảnh hoặc video của The Global Citizen Vietnam. The Global Citizen Vietnam được toàn quyền sử dụng các hình ảnh và video này.

 • The Global Citizen Vietnam reserves the right to use the applicant or student’s work for promotional or educational purposes, with the permission of the applicant or student.

The Global Citizen Vietnam được toàn quyền sử dụng các tài liệu học tập của học viên cho mục đích quảng cáo hoặc giảng dạy, với sự đồng ý của học viên.

 • Where relevant, parents are responsible to arrange appropriate transportation or pick-up for students to and from The Global Citizen Vietnam’s premises. The Global Citizen Vietnam does not require students to sign-out or notify us before leaving the premises.

Phụ huynh có trách nhiệm sắp xếp việc đi lại và đưa đón học sinh ngoài khuôn viên của The Global Citizen Vietnam. Học sinh không cần phải thông báo trước với The Global Citizen Vietnam  trước khi rời khỏi khuôn viên The Global Citizen Vietnam.

 • The Global Citizen Vietnam will not be held responsible for personal injuries, accidents, losses and/or damages incurred by the student while at The Global Citizen Vietnam’s camps.

The Global Citizen không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ chấn thương, tai nạn, mất mát hoặc tổn thất nào do học sinh gây ra tại The Global Citizen Vietnam.

 

By submitting our registration form you or your child/ward hereby consent to enrolling in The Global Citizen Vietnam’s summer camps, and will not hold the aforementioned company or its affiliates and partners, responsible for accident, mishap, injury or other circumstance incurred or experienced by your child or ward at any time during the programs and its related activities.

 

Bằng việc hoàn thành đơn đăng ký này, phụ huynh hoặc học sinh đồng ý đăng ký tham gia các chương trình trại hè của The Global Citizen Vietnam. The Global Citizen Vietnam, các cộng sự và đối tác của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn, chấn thương, tổn thất, thiệt hại hay các tình huống nào khác gây ra bởi học sinh tại bất kỳ thời điểm nào trong các khoá học và các hoạt động liên quan.

 

The Global Citizen Vietnam in exchange agrees to the best of its abilities to put in place safety measures and to take all reasonable precaution in ensuring the safety and well-being of its students at all times.

 

Chúng tôi, đổi lại, sẽ làm hết khả năng của mình để thực hiện các biện pháp an toàn cùng các biện pháp đề phòng hợp lý và cần thiết để đảm bảo an toàn cho học viên trong mọi thời điểm.

 

Further, any information provided in this form is subject to the Law on Network Information Security of Vietnam.

 

Ngoài ra, mọi thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký này tuân theo Luật An toàn Thông tin Mạng của Việt Nam.

bottom of page